Skip links

“Бианор Холдинг” АД отчете 27% ръст на приходите

Приходите от продажби на Бианор нарастват през първото тримесечие
(снимка: CC0 Public Domain)

“Бианор Холдинг” АД обяви 27% увеличение на консолидираните приходи от продажби през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на миналата година, продължавайки дългосрочния тренд на средногодишен органичен ръст от над 20%.

Консолидираните приходи от продажби на дружеството за тримесечието достигат 1,476 млн. лв, спрямо 1,164 млн. лв. година по-рано. През отчетния период Бианор реализира загуба от 137 хил. лв. спрямо печалба от 5 хил. лв. година по-рано.

На проформа консолидирана база с новопридобитите компании ITIDO и Databreathe, приходите от продажби на групата за първото тримесечие достигат 2,991 млн. лв., а печалбата е 39 хил. лв. През март Бианор подписа дефинитивни договори за придобиване на ITIDO и Databreathe, а по-рано през този месец подписа и договор за банков кредит за финансиране на сделките.

“Отбелязваме продължаващ ръст на приходите от дейността на основното дъщерно дружество Бианор Сървисиз и увеличаване на дела от приходите му от проекти в отбранителната индустрия”, заяви Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор.

“През първото тримесечие на годината имаме значителни еднократни разходи за реализиране на придобиванията, интеграция на компаниите и увеличението на капитала. Очакваме през второто и частично третото тримесечие на годината също да има такива, а във втората половина на годината маржът на печалба да се върне в стандартните за индустрията нива”, добави Йорданов.

По-рано тази година “Бианор Холдинг” АД обяви, че планира увеличение на капитала с цел набиране на средства, които да подпомогнат стратегията за неорганичен растеж на групата. На 25 май започна официално процедурата по публичното предлагане на емисия до 545 000 (петстотин четиридесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 17 (седемнадесет) лева всяка.

Процедурата по увеличение на капитала се води от инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД. На 31 май двете дружества организират среща-представяне, на която всички заинтересовани страни ще могат да получат повече информация за групата и плановете ѝ за развитие.

source

This website uses cookies to improve your web experience.
Начало